Wyszukaj w serwisie  

   

Logowanie/rejestracja  

   
   

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zobacz odpowiedzi

 

Prawo Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego) powstało z połączenia trzech praw gazowych odkrytych wcześniej. Jednakże wygodniej będzie nam dokonać czynności odwrotnej, czyli z prawa Clapeyrona wyprowadzić pozostałe prawa gazowe. Prawo stanu gazu doskonałego dla dowolnej ilości gazu przyjmuje postać: PV=nRT, gdzie:
P – ciśnienie gazu w Pa (hPa)
V – objętość gazu w m3 (dm3)
T – temperatura w kelwinach
R – stała gazowa stała gazowa R

* w nawiasie podano wartość stałej gazowej R dla ciśnienia wyrażonego w hPa i objętości wyrażonej w dm3

Prawo Boyle’a – Marotte’a

Przy założeniu, że ilość moli gazu n=1, a temperatura przemiany nie zmienia się (mówimy, że przemiana gazu jest izotermiczna), ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT. Jeśli R i T są stałe możemy zapisać:
PV=const lub P1V1=P2V2

Prawo Gay - Lussaca

Przemiany gazu dokonujemy przy stałym ciśnieniu P=const (przemiana izobaryczna). Ze wzoru Clapeyrona otrzymamy: PV=RT (stałe przenosimy na prawą stronę), czyli prawo Gay-Lussaca

Prawo Charlesa

Tym razem przemiana gazu następuje bez zmiany objętości, czyli V=const (przemiana izochoryczna). Wzór Clapeyrona dla takiej przemiany można zapisać w postaci: prawo Charlesa

Wiemy, że 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm3 (wielkość tę można wyliczyć z prawa Clapeyrona). Gazy rzeczywiste w przybliżeniu zachowują się podobnie. Wiedząc, że gęstość gazu d=m/V, a dla V=22,4dm3 m=M, możemy obliczyć gęstość dowolnego gazu w warunkach normalnych: d=M/22,4dm3. Gęstość gazu w dowolnych warunkach można obliczyć z prawa Clapeyrona (n=m/M): prawo Clapeyrona, prawo gazu doskonałego

1.4-1.
Oblicz, jaką masę i objętość mają 103 mole tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla)

1.4-2.
Oblicz masę:
a) 2dm3 tlenu
b) 0,5m3 azotu
c) 25cm3 tlenku węgla
Gazy odmierzono w warunkach normalnych

1.4-3.
Obliczyć liczbę moli dwutlenku węgla, który zajmuje objętość 2,4 dm3 w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.

1.4-4.
Obliczyć masę dwutlenku siarki (SO2), który zajmuje objętość 30 cm3 w temperaturze 293 K pod ciśnieniem normalnym.

1.4-5.
Butla zawiera 5 kg chloru. Jaką objętość (w m3) zajmie ta ilość chloru w temp. 295 K pod ciśnieniem normalnym?

1.4-6.
Obliczyć liczbę cząsteczek, jaka znajduje się w 22,4 dm3 azotu odmierzonego w temperaturze 295 K pod ciśnieniem normalnym.

1.4-7.
Obliczyć gęstość amoniaku w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 1010 hPa.

1.4-8.
Obliczyć masę cząsteczkową gazu, jeżeli jego gęstość w temperaturze 293 K pod ciśnieniem 1000 hPa wynosi 1,15 g/dm3.

1.4-9.
Tak zwany „suchy lód” (stały CO2) ma gęstość 1,5 g/cm3. Jakie będzie ciśnienie w uprzednio opróżnionym zbiorniku o pojemności 1 dm3, w którym całkowicie przesublimuje 1 cm3 „suchego lodu” w temp. 294 K?

1.4-10.
Oblicz objętość ditlenku siarki powstającego w temperaturze 25oC i pod ciśnieniem 1 atm, w wyniku spalenia 10 g siarki w reakcji: 1 mol oktasiarki z ośmioma molami ditlenu daje osiem moli ditlenku siarki Traktuj ditlenek jako gaz doskonały

1.4-11.
Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności V =1dm3, jeżeli wiadomo, że wypełniający je gaz jest gazem doskonałym pod ciśnieniem p = 1.105Pa,a jego temperatura wynosi t = 100 stopni Celsjusza?

1.4-12.
Pęcherzyk powietrza wypływając z dna jeziora pod powierzchnią wody zwiększa swoją objętość 3x, zakładając, że temperatura wody nie zmienia się wraz z głębokością. Oblicz głębokość jeziora.

1.4-13.
Do litrowego naczynia zawierającego 100 cm3 10% roztworu HCl (d=1,1 g/dm3) o temp. 21oC, wrzucono 3,27 g cynku, po czym naczynie szczelnie zamknięto. Jakie ciśnienie ustali się w naczyniu, jeśli temperatura nie ulegnie zmianie?

1.4-14.
W celu otrzymania HCl sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 0,5dm3 (warunki normalne) i masie 1g. Którego substratu użyto w nadmiarze?

1.4-15.
Dwulitrowy pojemnik wypełniony azotem wazy 50,00 g. Obliczyć pod jakim ciśnieniem [Pa] jest ten gaz, jeżeli temperatura wynosi 20oC. W tych samych warunkach ciśnienia i w temperaturze 30oC ten sam pojemnik z argonem wazy 51,76g.

1.4-16.
Objętość gazu w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1400 hPa wynosiła 1,2 dm3. Jaką objętość zajmie ten gaz w warunkach normalnych?

1.4-17.
Oblicz masę powietrza znajdującego się w pomieszczeniu o wymiarach 10mx5mx3m

1.4-18.
Oblicz na jak długo wystarczy tlenu 20 uczniom znajdującym sie w pracowni chemicznej o wymiarach 10mx5mx3m (zakładając że pomieszczenie jest hermetyczne), jeżeli każdy z nich zużywa ok. 0,1 m3 tlenu na godzinę

1.4-19.
Otwartą 0,5 litrową butelkę etanolu ogrzano do temperatury 88oC. Oblicz objętość, jaką w tych warunkach zajmie gazowy etanol otrzymany przez odparowanie zawartości butelki, jeśli wiadomo, że gęstość ciekłego alkoholu wynosi 0,76 g/cm3, a ciśnienie jest ciśnieniem normalnym.

   
   

Podobne artykuły

   
© Krzysztof