Wyszukaj w serwisie  

   

Logowanie/rejestracja  

   
   

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zobacz odpowiedzi

 

Rozwiązując większość zadań z chemii powinniśmy zacząć, o ile to możliwe, od napisania równania reakcji chemicznej. Zadania ze stechiometrii reakcji, bez poprawnego zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej nie da się rozwiązać. Dalszym kluczowym etapem jest przeczytanie tego równania reakcji. Na tym etapie pomocne są współczynniki stechiometryczne oraz znajomość stanu skupienia reagentów i produktów reakcji. Na przykład reakcję miedzi z kwasem siarkowym(VI) możemy przeczytać w następujący sposób:
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
a) 1 atom miedzi reaguje z 2 cząsteczkami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 cząsteczkę siarczanu(VI) miedzi(II), cząsteczkę tlenku siarki(IV), oraz 2 cząsteczki wody.
Z 1 atomem lub z jedną cząsteczką raczej nigdy nie mamy do czynienia, dogodniejsze może być przeczytanie tego równania w inny sposób.
b) 1 mol miedzi reaguje z 2 molami kwasu siarkowego(VI) tworząc 1 mol siarczanu(VI) miedzi(II), mol tlenku siarki(IV), oraz 2 mole wody.
Mol każdej substancji posiada określoną masę, możemy równanie reakcji przeczytać z wykorzystaniem mas molowych:
c) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 64g tlenku siarki(IV), oraz 36g wody.
Tlenek siarki(IV) jest gazem. Mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm3, czyli:
d) 63,55g miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) dając 159,55g siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm3 tlenku siarki(IV), oraz 36g wody.

W zależności od potrzeb (treści zadania, pytania w zadaniu) podane wyżej sposoby możemy mieszać ze sobą:
e) 1 mol miedzi reaguje ze 196g kwasu siarkowego(VI) tworząc 1mol siarczanu(VI) miedzi(II), 22,4dm3 tlenku siarki(IV), oraz 36g (36cm3) wody.

Podczas rozwiązywania zadania nie musimy czytać całego równania reakcji. Często wystarczy przeczytać je z użyciem reagentów/produktów, które są dane w treści zadania i dla których szukamy odpowiedzi.

 

4.1-1.
Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano 20,1g rtęci i 1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki o masie 65,1g?

4.1-2.
Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1. Obliczyć, ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji, jeżeli otrzymano 80 g siarczku miedzi(I).

4.1-3.
Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku wagowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). Obliczyć, ile gramów żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina.

4.1-4.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu, zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Po wybuchu eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0,036g. Obliczyć, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w eudiometrze przed wybuchem. Gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm3, a tlenu 1,43g/dm3.

4.1-5.
Z rozkładu 15,8g wodorowęglanu amonu otrzymano 3,6g pary wodnej i 4,48dm3 dwutlenku węgla. Trzecim produktem rozkładu jest amoniak. Obliczyć objętość otrzymanego amoniaku, jeżeli jego gęstość w temperaturze pomiaru wynosi 0,76g/dm3, a gęstość dwutlenku węgla wynosi 1,96g/dm3.

4.1-6.
Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g rtęci oraz tlen. Obliczyć, ile powstało tlenu.

4.1-7.
Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. Obliczyć, ile gramów tlenu przyłączył magnez.

4.1-8.
Reakcja przebiega według schematu: A → B + C + D

Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C. Stosunek wagowy B do D wynosił 1:3. Ile gramów substancji B i D otrzymano?

4.1-9.
Próbkę wody rozłożono na tlen i wodór. Otrzymano 4 dm3 wodoru i 2 dm3 tlenu zmierzone w warunkach normalnych. Obliczyć masę próbki wody, jeżeli gęstość wodoru wynosi 0,089g/dm3, a tlenu 1,43g/dm3 (w warunkach normalnych).

4.1-10.
Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I) (Cu2S)?

4.1-11.
Reakcja przebiega według równania: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Obliczyć, ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0,6 mola amoniaku (NH3).

4.1-12.
Reakcja przebiega według równania: 2Bi2O3 + 3C → 4Bi + 3CO2

Obliczyć, ile moli bizmutu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 7,5mola dwutlenku węgla.

4.1-13.
Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku?

4.1-14.
Ile gramów pary wodnej powstaje podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem?

4.1-15.
Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego(V)?

4.1-16.
Ile gramów tlenku fosforu(V) (P2O5) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?

4.1-17.
Ile gramów tlenu potrzeba do utlenienia 0,25 mola miedzi, jeżeli powstaje tlenek miedzi(ll)?

4.1-18.
Ile gramów dwutlenku siarki (SO2) powstanie w reakcji siarki z 4 molami tlenu cząstkowego?

4.1-19.
Reakcja przebiega według równania: Al2O3 + 3H2 → 2Al + 3H2O .
Obliczyć, ile gramów glinu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 0,6 mola wody.

4.1-20.
Azotan(V) amonu (NH4NO3) ogrzany do temperatury 440 K rozkłada się na tlenek azotu(I) (N2O) i parę wodną. Ile moli N2O można otrzymać z 8 g azotanu(V) amonu?

4.1-21.
Reakcja przebiega według schematu: AB + C → AC + B .

Stosunek wagowy A do B w związku AB wynosi 1:3, a stosunek wagowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów związku AC można otrzymać z 24g AB?

4.1-22.
Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)?

4.1-23.
Na ile gramów magnezu należy działać kwasem, aby otrzymać tyle wodoru, ile powstaje w reakcji 3g glinu z kwasem?

4.1-24.
Jaką objętość zajmą w warunkach normalnych produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3 → NO2 + NO, jeżeli nastąpi rozkład 3moli N2O3?

4.1-25.
Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm3 wody ciekłej. Jaka była objętość początkowa gazów, jeżeli znajdowały się one w warunkach normalnych?

4.1-26.
W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. Po reakcji eudiometr ochłodzono do pierwotnej temperatury. Czy ciśnienie gazu pozostało takie samo, jak przed wybuchem? Uzasadnić odpowiedź.

4.1-27.
Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10 dm3 (warunki normalne) dwutlenku siarki (SO2)?

4.1-28.
Ile dm3 tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku rtęci(II) (HgO)?

4.1-29.
Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono, że objętość zmniejszyła się o 10cm3 w przeliczeniu na warunki normalne. Ile miligramów tlenu użyto do doświadczenia?

4.1-30.
Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Uwaga: Nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen cząsteczkowy

4.1-31.
Zmieszano 4dm3 wodoru i 3dm3 chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Obliczyć objętość gazów po reakcji.

4.1-32.
Do roztworu zawierającego 6g zasady sodowej dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego(V). Jaki odczyn miał otrzymany roztwór?

4.1-33.
Obliczyć, ile moli amoniaku powstałoby, gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru, w której znajduje się 12.1024 cząsteczek i takiej objętości azotu, w której znajduje się 6.1024 cząsteczek.

4.1-34.
Po eksplozji 70cm3 mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu. Mieszaninę rozdzielono i otrzymano 10cm3 tlenu, zmierzonych w tych samych i warunkach ciśnienia i temperatury, co objętość gazów przed reakcją. Obliczyć, jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina po reakcji.

4.1-35.
W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem:

a) masy gazów są równe,

b) objętości gazów są równe,

c) liczby moli są równe?

4.1-36.
Na 27,3g siarczku sodu podziałano kwasem siarkowym. W wyniku reakcji wydzieliła się pewna liczba: moli siarki (X), moli siarkowodoru(Y), moli dwutlenku siarki (Z). X moli wydzielonej siarki po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu poddano spaleniu i otrzymano 3,92dm3 SO2 w warunkach normalnych.

a) Obliczyć liczbę moli (X) wydzielonej siarki oraz procent zużytego w tej reakcji Na2S.

b) Obliczyć liczbę moli (Y) wydzielonego siarkowodoru oraz procent zużytego na tę reakcję Na2S.

c) Obliczyć liczbę moli (Z) wydzielonego SO2

4.1-37.
0,560 g mieszaniny NaBr i KBr rozpuszczono w wodzie. Nadmiarem roztworu AgNO3 strącono osad AgBr , który po dokonaniu wszystkich czynności analitycznych osiągnął stałą masę równą 0,970 g. Obliczyć skład procentowy mieszaniny.

4.1-38.
W 350 cm3 roztworu stwierdzono obecność 168 mg NaHCO3.
Napisać równanie reakcji całkowitego rozkładu wodorowęglanu sodu przez kwas siarkowy.
Obliczyć, ile cm3 0,05-molowego roztworu H2SO4 trzeba zużyć, aby rozłożyć zawarty w roztworze wodorowęglan.
Obliczyć, ile moli siarczanu sodu powstało w wyniku tej reakcji.

4.1-39.
W wyniku reakcji pewnego metalu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) wydzieliło się 0,112dm3 (warunki normalne) bezbarwnego gazu o duszącym zapachu, oraz powstało 1,56g soli, w której metal ten jest jednowartościowy. Podaj wzór i nazwę otrzymanej soli.

4.1-40.
Do 25 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol dm-3 wrzucono 0,2 g wapnia. Po zakończeniu reakcji odparowano wodę. Oblicz masę wykrystalizowanego CaSO4.2H2O.

4.1-41.
Ile dm3 chlorowodoru (warunki normalne) potrzeba do zobojętnienia 50g 1% roztworu wodorotlenku wapnia?

4.1-42.
Ile dm3 tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2 → 4NO+6H2O

4.1-43.
Oblicz, kiedy powstaje więcej pary wodnej:
a) podczas łączenia się tlenu z 1g wodoru
b) podczas reakcji tlenku miedzi(I)z 1g wodoru.

4.1-44.
Ile należy użyć rtęci do przygotowania 100g tlenku rtęci(II).

4.1-45.
Spalono w tlenie 20g metalicznego magnezu. Ile gramów tlenku magnezu powstało w tej reakcji.

4.1-46.
Ile bromu wydzieli się przy przepuszczeniu gazowego chloru przez roztwór zawierający 17,5g bromku poatasu. Ile należy użyć chloru jeżeli jego straty wynoszą 8%?

4.1-47.
2,25g metalicznego sodu roztworzono w 75g wody. Obliczyć procentową zawartość wodorotlenku sodu w powstałym roztworze.

4.1-48.
Ile gramów metalicznego sodu roztworzono w wodzie, jeżeli powstało 49g 10% roztworu wodorotlenku sodu? Ile gramów wodoru wydzieliło się w tej reakcji?

4.1-49.
Do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3O2 → 2Al2O3 użyto 0,6 mola tlenu. Ile gramów tlenku glinu powstało?

4.1-50.
Mieszaninę chemicznie czystych soli - chlorku potasu i azotanu(V) potasu rozpuszczono w wodzie a następnie strącono chlorki w postaci osadu chlorku srebra. Oblicz zawartość azotu w mieszaninie, jeżeli próbka do analizy miała masę 0,2732g a otrzymany osad chlorku srebra ważył 0,2231g.

4.1-51.
Do 94cm3 mieszaniny wodoru i tlenku węgla(II) dodano 100cm3 tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm3. Oblicz objętościowy skład procentowy mieszaniny.

4.1-52.
Ile dm3 tlenku azotu(II) (warunki normalne) otrzymamy w wyniku spalania 17g amoniaku. Amoniak spalany jest według równania reakcji: 4NH3 +5O2 → 4NO+6H2O

4.1-53.
Oblicz masę Cynku roztworzonego w nadmiarze kwasu siarkowego(VI), jeżeli otrzymano 0,500 dm3 2,00% roztworu tetraoksosiarczanu cynku (siarczanu(VI) cynku) o gęstości 1,03g/cm3.

4.1-54.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów amoniaku, jeśli użyjemy do reakcji 28,0kg azotu i 28,0kg wodoru?

4.1-55.
Ile możemy otrzymać maksymalnie kilogramów tlenku siarki(IV) jeśli użyjemy do reakcji 64,0kg siarki i 64m3 tlenu (w przeliczeniu na warunki normalne)?

4.1-56.
Ile otrzymamy m3 ditlenku węgla (w przeliczeniu na warunki normalne) jeśli spalimy 12,0kg czystego węgla w 60,0kg tlenu?

4.1-57.
Oblicz ile moli roztworu kwasu bromowodorowego potrzeba do zobojętnienia roztworu 200g 5% wodorotlenku potasu.

4.1-58.
Oblicz objętość, CO2 i NH3 w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 1 tony mocznika. Wymień przemysłowe zastosowania tego związku.

4.1-59.
Chlor można otrzymać działaniem kwasu siarkowego i dwutlenku manganu na sól kuchenną. Reakcja przebiega według równania:
2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + Cl2 + 2 H2O
Ile litrów chloru można otrzymać ze 100g soli kuchennej.

4.1-60.
Dokonaj interpretacji ilościowej (atomy, cząsteczki, mole, masa molowa) nastepującego równania reakcji:
3P+5HNO3+2H2O → 3H3PO4+5NO

4.1-61.
Obliczyć zawartość procentowa składników mieszaniny jeśli z 0,6249 g mieszaniny KCl i NaCl otrzymano 1,4350g AgCl.

4.1-62.
25 g tlenku miedzi(I) Cu2O redukowano w strumieniu wodoru. Po przerwaniu reakcji masa wytworzonej Cu i nie przereagowanego tlenku wynosiła 24,5 g. Ile pary wodnej powstało ?

4.1-63.
W pracowni przechowywano pojemnik zawierający 100g NaOH. Po dłuższym przechowywaniu zważono zawartość pojemnika i okazało się, że masa zawartości wzrosła do 103g. Przyczyną wzrostu masy był pochłonięty dwutlenek węgla, który tworzy z wodorotlenkiem sodu sól - węglan sodu. Oblicz, jaka objętość dwutlenku węgla w warunkach normalnych została pochłonięta przez wodorotlenek.

4.1-64.
Oblicz, ile gramów siarczku żelaza(III) otrzymamy, jeżeli użyjemy do syntezy 15g żelaza i 9,6g siarki.

4.1-65.
Na mieszaninę zawierającą jednakowe ilości: wapnia, wodorku wapnia i węgliku wapnia podziałano nadmiarem wody. Oblicz gęstość ( T=298K, p= 1000 hPa) mieszaniny produktów gazowych tych reakcji.

4.1-66.
Oblicz, ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 10 gram węglanu wapnia

4.1-67.
Ile gramów magnezu można roztworzyć w wodzie bromowej, zawierającej 8 g bromu?

4.1-68.
Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlor wydzielony w reakcji MnO2 ze stężonym roztworem kwasu solnego zawierającym 14,6g HCI.

4.1-69.
Oblicz, ile moli wodorotlenku sodu trzeba użyć do zobojętnienia:
a) 2 moli HCl b)1 mola H2SO4 c)1,5 mola H3PO4.

4.1-70.
Oblicz, ile gramów siarki trzeba wziąć do reakcji syntezy z miedzią, aby otrzymać 40g siarczku miedzi(I)

   
   

Podobne artykuły

   
© Krzysztof