Wyszukaj w serwisie  

   

Logowanie/rejestracja  

   
   

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zobacz odpowiedzi

 

10.3-1.
Czy w miarę odparowywania wody z roztworu elektrolitu stopień dysocjacji:
1) rośnie,
2) maleje,
3) pozostaje stały?

10.3-2.
Sporządzono dwa roztwory tego samego elektrolitu i stwierdzono, że w roztworze A stopień dysocjacji wynosi 0,4%, a w roztworze B wynosi 1,3%. Który roztwór był bardziej stężony?

10.3-3.
Roztwór zawiera 0,25 mola jonów SO42- oraz jony potasu. Obliczyć liczbę moli jonów potasu.

10.3-4.
Czy w wodnym roztworze kwasu siarkowego(IV) (siarkawego) liczba jonów H+ jest dwukrotnie większa od liczby jonów SO32-?

10.3-5.
Uporządkować wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4 według malejącego ich stężenia.

10.3-6.
Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady w roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm3,jeżeli stężenie molowe jonów OH- wynosi 1,3.10-3mol/dm3.

10.3-7.
Obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze znajduje się 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych oraz 0,8 mola. cząsteczek niezdysocjowanych.

10.3-8.
Obliczyć stężenie molowe jonów potasu w 0,1-molowym roztworze siarczku potasu (α=100%).

10.3-9.
Który roztwór zawiera więcej jonów H+?
1) 1dm3 0,1-molowego HF (α = 15%)
2) 1dm3 0,01-molowego HCI (α = 100%)

10.3-10.
Obliczyć stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 mol/dm3 (α=1,9%).

10.3-11.
Obliczyć stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11g chlorku wapnia (α=100%) w 100cm3 roztworu.

10.3-12.
Ile gramów żelaza w postaci jonów znajduje się w 200cm3 0,5-molowego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) (α=100%)?

10.3-13.
Obliczyć stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego (HCN) w roztworze o stężeniu 0,1mol/dm3. Stała dysocjacji HCN wynosi 7,2.10-10.

10.3-14.
Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,8.10-5. Obliczyć stopnie dysocjacji amoniaku w roztworach:
a) 1-molowym,
b) 0,1-molowym,
c) 0,01-molowym.

10.3-15.
Oblicz pH octu będącego 6% roztworem kwasu octowego o gęstości 1g/cm3, przyjmując stopień dysocjacji równy 0,1%.

10.3-16.
Wodny roztwór kwasu octowego K=1,17.10-5 rozcieńczono, w wyniku czego stopień dysocjacji kwasu wzrósł od wartości 0,3% do 0,4%. Oblicz początkowe stężenie roztworu oraz stężenie po rozcieńczeniu.

10.3-17.
Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jedno- protonowego kwasu (K = 2.10-4), jeżeli stopień dysocjacji wynosi:
a) 1 %,
b) 10%.

10.3-18.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu jedno protonowego, wiedząc, że w jego roztworze o stężeniu jonów wodorowych 0,01 mol/dm3 stopień dysocjacji wynosi 2%.

10.3-19.
Obliczyć stężenie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K = 10-4), wiedząc, że stężenie jonów OH- wynosi 0,02 mol/dm3.

10.3-20.
Ile wody trzeba dolać do 0,5dm3 0,2-molowego roztworu kwasu octowego (K= 1,8.10-5), aby stopień dysocjacji kwasu podwoił się?

10.3-21.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego w roztworze 0,1 molowym, jeżeli przez dodanie pewnej ilości mocnego kwasu zwiększono w tym roztworze stężenie jonów wodorowych do 0,1 mol/dm3. K=1,74.10-5.

10.3-22.
Przy jakim stężeniu roztworu kwasu octowego stopień dysocjacji osiągnie wartość 95%, jeżeli wiadomo, że stopień dysocjacji w 0,0949 molowym roztworze kwasu wynosi 1,35%

10.3-23.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego, jeśli w jego wodnym roztworze stężenie niezdysjocjonowanych cząsteczek wynosi 1,994 mol/dm3, natomiast stężenie jonów wodorowych wynosi 0,006mol/dm3.

10.3-24.
Oblicz stopień dysocjacji 0,05 molowego roztworu kwasu octowego jeżeli rozpuszczony jest w 0,2 molowym roztworze kwasu solnego. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,75.10-5.

10.3-25.
Obliczyć stopień dysocjacji jedno wodorotlenowej zasady, wiedząc, że jej 0,1-molowy roztwór ma pH=10.

10.3-26.
Oblicz wartość stałej dysocjacji HClO2 jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu w 0,2 molowym roztworze wynosi 4,3*10-4.

10.3-27.
Obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego, wiedząc, że w roztworze tego kwasu o stężeniu 0,1 mol/dm3 pH wynosi 2,9

10.3-28.
Obliczyć zawartość kwasu azotowego(V) (w molach i gramach) w 600cm3 roztworu o pH=4 i stopniu dysocjacji α=0,8

10.3-29.
300cm3 0,02-molowego wodnego roztworu pewnego kwasu jednoprotonowego, w którym stopień dysocjacji kwasu wynosił 16,6% zmieszano z 200cm3 wodnego roztworu tego samego kwasu, ale o stopniu dysocjacji 1,8%. Oblicz stopień dysocjacji w tak otrzymanym roztworze

10.3-30.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu jednozasadowego o stężeniu 0,1 mol/dm3, którego stała dysocjacja równa jest 8,0.10-10.

10.3-31.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w 1 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego, którego stała dysocjacji wynosi 6,3.10-4.

10.3-32.
Oblicz stężenie jonów w 0,5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego jeżeli stopień dysocjacji wynosi 2,5%

10.3-33.
Oblicz pH roztworu kwasu octowego CH3COOH s tężeniu 0,5 mol/dm3 jeżeli wiesz, że stała dysocjacji jest równa 1,75.10-5 mol/dm3.

10.3-34.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu dichlorooctowego w roztworze o stężeniu 0,01 mol/dm3, wiedząc że pKa, tego kwasu wynosi 1,3.

10.3-35.
Wodny roztwór słabego kwasu jednoprotonowego zawiera 0,2 mola jonów H+ i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek. Oblicz stopień dysocjacji tego roztworu.

10.3-36.
Stopień dysocjacji 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25oC wynosi 1,33%. Oblicz stężenie jonów OH- oraz stałą reakcji dysocjacji.

10.3-37.
Stała dysocjacji (Kz) 0,1 M roztworu NH4OH w temperaturze 25oC wynosi 1,8.10-5. Oblicz stężenie jonów OH- oraz stopień dysocjacji tej zasady.

10.3-38.
10g 10% roztworu NaOH rozcieńczono wodą do 750cm3.Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu oraz jego pH.

10.3-39.
Zmieszano 100cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,2mola/dm3 z 10cm3 HCl o stężeniu 0,1mola/dm3. Obliczyć stężenie molowe powstałego roztworu oraz pH wszystkich roztworów.

10.3-40.
Jakie jest stężenie molowe jonów wodorotlenowych i pH w 0,2 molowym roztworze amoniaku. Stała dysocjacji amoniaku Kz=1,8.10-5.

10.3-41.
21g NH4Cl rozpuszczono w 1 dm3 roztworu NH4OH o stężeniu 0,21mola/dm3. Jakie jest pH otrzymanego roztworu? Stała dysocjacji amoniaku Kz =1,8.10-5.

10.3-42.
Który roztwór jest bardziej zasadowy:
a) zawierający 3.10-7 mola/dm3 jonów H+
b) zawierający 9.10-9 mola/dm3 jonów OH-.

10.3-43
Oblicz pKa słabego kwasu jednoprotonowego jeśli roztwór tego kwasu o pH=2 jest zdysocjowany w 36% (a=36%)

10.3-44
Jakie jest pH roztworu kwasu mrówkowego HCOOH o stężeniu 0,1 mol/dm3? pKa =3,8

10.3-45
Jakie jest nominalne (analityczne) stężenie kwasu jednoprotonowego jeśli jego stopień dysocjacji a=50% a pH=2,2?

10.3-46
Oblicz pH wody destylowanej (100cm3), następnie do 4 zlewek pobrano po 20cm3 wody. Do pierwszej zlewki dodano 1cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do drugiej 5 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1M, do trzeciej 1cm3 wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M, do czwartej 5 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M. Oblicz pH tych roztworów.

   
   

Podobne artykuły

   
© Krzysztof