Wyszukaj w serwisie  

   

Logowanie/rejestracja  

   
   

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zobacz odpowiedzi

 

13.2-1.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.

13.2-2.
Podać treść i przykłady zastosowania reguł Markownikowa i Zajcewa (zapisując równania reakcji posługując się wzorami grupowymi).

13.2-3.
Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem glinu czy karbidem?

13.2-4.
Pewien węglowodór, homolog etynu, spalono całkowicie w tlenie, przy czym zużyto objętość tlenu siedmiokrotnie większą niż objętość par spalanego węglowodoru. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.

13.2-5.
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru należącego do szeregu homologicznego alkinów, wiedząc, że zawiera on masowo 11,1% wodoru, a gęstość par tego związku w warunkach normalnych jest rowna 2,41 g/dm3.

13.2-6.
Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
reakcje addycji

13.2-7.
Pewien węglowodór reaguje w ciemności z chlorem, w wyniku czego powstaje tetrachloropochodna o masie stanowiącej 455% masy wyjściowego węglowodoru. Ustal wzór strukturalny tego weglowodoru

13.2-8.
250cm3 mieszaniny propanu i propenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Objętość gazu zmniejszyła się do 175cm3. Oblicz procentowy skład objętościowy początkowej mieszaniny gazu.

13.2-9.
Stosunek masowy alkenów w szeregu homologicznym wynosi 1:0,89 ustal ich wzory sumaryczne. Czy alkeny różnią się o masę grupy CH2?

13.2-10.
Napisz stosując wzory półstrukturalne równanie reakcji addycji i równanie reakcji substytucji, których produktem będzie chloroetan

13.2-11.
Pewien węglowodór nienasycony tworzy, po przepuszczeniu przez wodę bromową, produkt zawierający 85,09% masowych bromu. Próbka badanego związku daje po spaleniu 1,1g tlenku węgla (IV) i 0,45g wody. Narysuj wzór półstrukturalny i podaj nazwę tego węglowodoru.

13.2-12.
Napisz wzory i podaj nazwy izomerów heksenu i heksynu różniących się położeniem wiązania wielokrotnego.

13.2-13.
Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu, jeżeli do spalenia 4dm3 dej mieszaniny zużyto 11dm3 tlenu, otrzymując dwutlenek węgla i parę wodna. Pomiarów objętości dokonano w temperaturze 291 K pod ciśnieniem 296hPa

13.2-14.
Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego alkenu

13.2-15.
Dla cząsteczki alkanu, cykloalkanu, alkenu i alkinu zawierających 5 atomów węgla:
a) zapisz ich wzory sumaryczne
b) narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów
c) dla tych izomerów utwórz nazwy systematyczne
d) dla każdego z izomerów określ rodzaj izomerii.

13.2-16.
Zapisz poniższe równania reakcji chemicznych, produktom nadaj nazwy systematyczne i określ typ reakcji:
a) propen + woda
b) propen + wodór
c) propyn + bromowodór
d) propyn +tlen (różna dostepność tlenu)
e) propan + chlor
f) eten + eten

13.2-17.
Dokończ poniższe równania reakcji i podpisz reagenty:
a) CH3-CH=CH2 + Br2
b) CH3-CH2-CH3 + O2

13.2-18.
Masa podgrzewanego polietylenu na skutek depolimeryzacji zmniejszyła się o 140mg. Oblicz, jaką objętość etenu otrzymano (warunki normalne)

13.2-19.
Badano reakcję dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła 137cm3 5% roztworu bromu. Identyczna próbka drugiego odbarwiła 274cm3 5%r-ru bromu. Podaj po dwa przykłady związków, które mogą być pierwszym i drugim izomerem C6H10

13.2-20.
Oblicz procentowy skład masowy i objętościowy mieszaniny C2H2 i C2H4 jeżeli do spalenia 4dm3 tej mieszaniny zużyto 11dm3 tlenu otrzymując CO2 i H2O. Pomiarów objętości dokonano w temp 291K pod ciśnieniem 296hPa.

13.2-21.
10cm3 gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm3 tlenu i mieszaninę zapalono. Po zakończeniu reakcji i skropleniu pary wodnej objętość gazów wynosiła 50cm3 a po przepuszczeniu przez wodny roztwór KOH, zmniejszyła się do 10cm3. Wszystkie objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.

13.2-22.
40cm3 pewnego węglowodoru spalono zużywając 180cm3 tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120cm3 gazu, który po przepuszczeniu przez roztwór KOH został całkowicie pochłonięty. Objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru.

13.2-23.
Posługując się wyłącznie wzorami strukturalnymi napisz reakcję przyłączenia wody, bromowodoru i chloru do butenu. Zastosuj regułę Markownikowa.

13.2-24.
Co to jest izomeria? Napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne oraz nazwy systematyczne wszystkich izomerów heksenu.

13.2-25.
Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwy produktów. Określ typ reakcji chemicznej:
a) C4H10+Cl2
b) C3H6 + HBr →
c) C2H2 + Br2
d) Benzen + HNO3
Równania zapisz w postaci strukturalnej lub półstrukturalnej.

13.2-26.
Wyjaśnij na przykładach różnicę pomiędzy reakcją podstawiania a przyłączania.

13.2-27.
Napisz poniższe reakcje wykorzystując wzory półstrukturalne i podaj nazwy odpowiednich produktów lub substratów:
a) spalanie częściowe 2,2-dimetylopropanu
b) bromowania 2,3- dimetylobut-1-enu
c) otrzymywanie 1,2-dichloroprpopanu w odpowiedniej reakcji addycji
d) otrzymywanie 3-jodo-2,2,3,4,4-pentametylopentanu

13.2-28.
Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
a) propyn → propen → propan
b) butyn → dichlorobuten → tetrachlorobutan

13.2-29.
Dehydrohalogenacja 2-bromobutanu wodorotlenkiem potasu w alkoholu etylowym daje mieszaninę 2 produktów (alkenów), tj. but-2-enu i but-1-enu. Który produkt dominuje w mieszaninie poreakcyjnej?

13.2-30.
Narysuj wzór polimeru, zawierający trzy mery, który powstaje z CH2=CH-Cl. Podaj nazwę tego polimeru.

13.2-31.
Za pomocą równań reakcji przedstaw następujace przemiany chemiczne:
karbid, przemiany chemiczne

13.2-32
Wyjaśnij różnice w reakcjach polimeryzacji i polikondensacji, różnice te zilustruj na dowolnie wybranych przykładach.

13.2-33
Podaj wzor homologu etynu, ktorego 6,02.1023 czasteczek ma mase o 140g większa od 1 mola czasteczek propynu.

13.2-34
Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego alkanu o 5 atomach węgla, półspalania metanu, spalania całkowitego alkinu o 10 atomach wodoru cząsteczce.

13.2-35
Napisz równanie reakcji przyłączania chloru do etynu.

13.2-36
Napisz równanie reakcji przyłączania wodoru do etenu.

13.2-37
Ułóż równania reakcji.
etenu z bromem
propynu z chlorem tak aby produktem był związek nasycony.

13.2-38
Wyjaśnij, na czym polega różnica miedzy reakcjami podstawiania i przyłączania?

   
   

Podobne artykuły

   
© Krzysztof